LICEUL "VICTOR BABEŞ" CLUJ-NAPOCA

Victor Babes LICEUL TEORETIC "VICTOR BABEŞ" CLUJ-NAPOCA

PRIMA PAGINA      MISIUNE        VIZIUNE        LICEU              POSTLICEAL                  FRECVENTA REDUSA             CEAC                        CONTACT

 
SCURT ISTORIC. FINALITĂŢI GENERALE ŞI SPECIFICE ŞCOLII

    Înfiinţată în 1951 ca Şcoală Medie Tehnică Sanitară, Grupul Şcolar „Victor Babeş”, a suferit o adevărată metamorfoză în privinţa tipurilor de învăţământ, a specializărilor, a duratei studiilor şi denumirii. Viabilitate maximă a avut ca Liceu Sanitar, cu prima promoţie de absolvenţi în 1978 şi ultima în 1994, an în care şi-a luat numele actual de Grup Şcolar „Victor Babeş” cu două tipuri de învăţământ: liceu teoretic şi şcoală postliceală sanitară adăugându-i-se şi un al treilea tip de învăţământ, învăţământul profesional sanitar. Până în 1991 a fost singura şcoală sanitară din judeţul Cluj, după acest an a rămas ca singură şcoală sanitară de tradiţie.
    Un moment de răscruce l-a reprezentat anul 2007, când denumirea şcolii s-a transformat în Liceul „Victor Babeş”, lucru care a permis acesteia să reintre în rândul binemertitat al şcolilor de elită din municiliul Cluj-Napoca, contribuind de asemenea la o mai bună reorientare a elevilor care doresc să acceadă în această unitate de învăţământ, pentru ca apoi, în anul 2013, să devenim Liceul Teoretic „Victor Babeş”, denumire păstrata până în prezent.
    Cea mai grea incercare a fost in anul 2011, cand scoala a trebuit sa plece din locatia de pe B-dul 21 Decembrie, cladirea fiind preluata de Parohia Unitariana si Liceul Unitarian „Janos Zsigmond”, mutându-se pe str. Meseriilor, nr.20.
    Componenta dominantă de-a lungul existenţei sale a fost şi este buna şi foarte buna pregătire teoretică şi de specialitate a absolvenţilor care, fie că au urmat studii universitare, fie că s-au angajat conform pregătirii (în ţară sau străinătate), au făcut cinste şcolii şi dascălilor ei.
    Selecţia, iniţial prin examene de admitere, ulterior prin concurs de dosare, a făcut posibilă modelarea sufletelor pentru a deveni capabile să comunice şi să îngrijească fiinţa umană din orice colţ al lumii. Desigur, ne confruntăm şi noi cu problema accesului la învăţământul sanitar a unor elevi care nu au avut deloc sau au avut prea puţin contact cu disciplinele de baza din aria curriculara „Ştiinţe”- anatomia şi fiziologia omului. O altă problemă este reprezentată de problemele economice, materiale ale elevilor Şcolii Sanitare, care, din această cauză, sunt nevoiti să muncească, „furând” din timpul necesar studiului.
    Indiferent de tipul de învăţământ, ca finalitate generală a procesului de educaţie, şcoala noastră urmăreşte formarea personalităţii umane prin:
 • cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile umane civice, a respectului pentru natură şi mediu înconjurător, pentru o dezvoltare individuală armonioasă;
 • însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor culturii naţionale şi universale;
 • formarea capacităţilor intelectuale, asimilarea tehnicilor de muncă necesare instruirii şi autoinstruirii;
 • formarea disponibilităţilor practice şi profesionalizarea tinerilor în vederea desfăşurării unor activităţi utile;
 • educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi toleranţei;
 • cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul său istoric şi tradiţiile poporului român.
  Finalităţile specifice şcolii noastre sunt:
 • formarea la elevi a unei personalităţi active, competente, motivate, capabilă de opţiune şi decizie; schimbarea rolului elevului din obiect-subiect al educaţiei în partener real al dascălului în acest proces complex de instrucţie şi educaţie;
 • diversificarea posibilităţilor de orientare-reorientare corectă a elevilor, după parcurgerea clasei a IX-a, în funcţie de preferinţe, aptitudini, pentru a-şi stabili ruta profesională şi în funcţie de cererea pieţei de muncă;
 • promovarea educaţiei pentru o viata sanatoasa în rândul elevilor prin integrarea în procesul didactic a unor elemente fundamentale de educaţie pentru sănătate;
 • familiarizarea cu tehnicile primare de îngrijire a omului sănătos şi bolnav, tehnici prevăzute în cadrul disciplinei „Educaţie pentru sănătate”; plusul de cunoştinţe medicale fiind necesar şi util la nivel individual, familial şi în colectivitate; verificarea vocaţiei tânărului pentru activitatea în domeniul medical, fapt ce va spori eficienţa pregătirii în meserie şi va creşte calitatea prestaţiei actului medical;
 • formarea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător, conştientizarea efectelor ireversibile ale mediului cauzate de om şi cu impact negativ asupra existenţei sale, prevenirea dezechilibrelor naturale şi sociale;
 • verificarea vocaţiei tânărului pentru activitatea în domeniul turistic, sporirea eficienţei şi calităţii pregătirii în această meserie, formarea de abilităţi şi performanţe în acest domeniu; formarea unor deprinderi de utilizare a tehnicii de calcul în general şi specifice domeniului turistic;
 • asigurarea egalităţii şanselor pentru toţi elevii şcolii prin formarea unei culturi generale temeinice bazată pe parcurgerea nucleului obligatoriu de discipline de învăţământ, în raport de care se realizează evaluarea prin examene (de bacalaureat, de absolvire, de admitere în şcoli postliceale, colegii, facultăţi...);
 • prin învăţământul postliceal sanitar se urmăreşte formarea priceperilor şi deprinderilor practice de asigurare a igienei şi confortului omului bolnav precum şi a ambientului în care acesta trăieşte;
 • învăţământul postliceal de specialitate sanitară are ca obiectiv majorformarea unui personal calificat în meseriile de asistent generalist, asistent medical de balneofizioterapie, asistent medical de nutritie si dietetica, asistent medical de farmacie, asistent de ocrotire etc., capabil de a îmbina teoria cu practica şi de a concretiza cele învăţate în situaţii diferite;
 • continuarea procesului de reformă a învăţământului prin accentuarea şii consolidarea autonomiei şcolii în sensul creşterii calităţii acesteia.